Siirry suoraan sisältöön

Kelan tuet ikääntyville

Avun tarve ja taloudellinen asema vaikuttavat asumispalvelun, kotihoidon ja muun kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun määrään ja hintaan.

Eläkkeensaajan hoitotuki

Kela maksaa myös eläkettä saavan hoitotuen kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan tai hänen perheensä tulot eikä omaisuus. 

Perushoitotukea voi saada, jos tarvitsee vähintään viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissa tai ohjausta ja valvontaa niissä. Sokealla ja liikuntakyvyttömällä on aina oikeus vähintään perushoitotukeen. Perushoitotukea voit saada myös erityiskustannusten perusteella, jos niitä on keskimäärin perushoitotuen verran kuukaudessa. 

Korotettua hoitotukea voi saada, jos tarvitsee joka päivä aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa (esim. syömisessä, pukeutumisessa ja peseytymisessä) tai jos tarvitsee säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Korotettua tukea voit saada myös erityiskustannusten perusteella, jos sairaus tai vamma aiheuttaa niitä huomattavan määrän, vähintään tuen verran kuukausittain. 

Ylintä hoitotukea voi saada, jos tarvitsee ympärivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa eikä pärjää yksin kuin lyhyen aikaa. Ylintä hoitotukea voi saada myös erityiskustannusten perusteella, jos niitä on vähintään ylimmän hoito tuen verran kuukausittain. 

Lue lisää eläkkeensaajan hoitotuesta Kelan nettisivuilta

Asumistuki

Vakinaisesti Suomessa asuva pienituloinen voit saada eläkkeensaajan asumistukea. Se perustuu eläkkeeseen, ei ikään. Jos saa pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai vapaaehtoista eläkettä, kuuluu yleisen asumistuen piiriin. 

Eläkkeensaajan asumistuki on 85 % kohtuullisista asumismenoista. Kohtuulliset asumismenot määrittyvät asuinpaikan mukaan. 

Lue lisää asumistuesta Kelan nettisivuilta

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on tarveharkintaista ja viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tukea myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan, ja se lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan. 

Lue lisää toimeentulotuesta Kelan nettisivuilta

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. 

Omaishoidon tukea haetaan hoidettavana olevan henkilön kotikunnan sosiaalipalveluja tai omaishoidon tukiasioita hoitavasta yksiköstä. Omaishoidon tuen hakijana on hoidettava, jolle annetaan tuesta kirjallinen päätös. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kunta. 

Paljonko Kelan tukia voi saada?

Lisätietoa verkossa:
Kelan laskurit
Kunnan maksuryhmät
Verohallinnon palvelut ja palvelunumerot
Omaishoidon tuki